ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ AZAD SOCH ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ AZAD SOCH
Search

Date

Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ

59

AZAD SOCH :-

ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਨੀਦ ਬਹੁ਼ਤ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਦੀ ਥਕਾਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ,ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਵੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ,

ਤਾਂ ਇਸਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਣਗੇ ,ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

1.ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ , ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਔਸਤਨ 14 ਵਲੋਂ 17 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧਿਕਤਮ ਇਹ 19 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

2. 4 ਵਲੋਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੋਣ ਦਾ ਠੀਕ ਸਮਾਂ 12 ਵਲੋਂ 15 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਤਮ 18 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

3. 1 ਸਾਲ ਵਲੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 11 ਵਲੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਤਕ ਸੋਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਤਮ ਉਹ 16 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

4. 3 ਸਾਲ ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ , ਸੋਣ ਦਾ ਠੀਕ ਸਮਾਂ 10 ਵਲੋਂ 13 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ , ਅਤੇ ਅਧਿਕਤਮ 14 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

कोरोना वायरस केस बढ़ने कारण लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा

5. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਵਲੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ , ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 9 ਵਲੋਂ 11 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੋਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਤਮ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ

6. 14 ਵਲੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ 8 ਵਲੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੋਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਤਮ ਇਹ ਨੀਂਦ 11 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲੈ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ।

7. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਵਲੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਵਲੋਂ 9 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ , ਅਧਿਕਤਮ ਤੁਸੀ 11 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਨੀਂਦ ਲੈ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ।

8. ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 26 ਵਲੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ , ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 7 ਵਲੋਂ 9 ਘੰਟੇ ਦੀ ਔਸਤਨ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਤਮ ਨੀਂਦ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

हरियाणा सरकार ने 1,60,300 प्रवासी मज़दूरों को उन के सूबों में भेजा

9. ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ 65 ਸਾਲ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਹੈ , ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 7 ਵਲੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ , ਅਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਤਮ 9 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

AZAD SOCH :- E-PAPER
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *